Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Direct Dispatch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0000826845, posiadająca REGON: 385499633, NIP: 9512497480, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych, w całości opłacony, zwana dalej „Administratorem”.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez adres email info@dct.aero lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do celów reklamacyjnych przez okres nie dłuższy niż rok od momentu utrwalenia danych, lub dłużej – wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
– prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (RODO).

7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 2 wyżej.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).